การต่ออายุสมาชิก

หลักการการต่ออายุ

1. สถานะการเป็นผู้จัดจำหน่ายจะมีผลบังคับในระยะเวลา 12 เดือนเท่านั้น
ผู้จัดจำหน่ายมีหน้าที่ในการยื่นสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับค่าธรรมเนียมในการต่ออายุจำนวน 125 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ผ่านช่องทางออนไลน์ www.zhulianshopping.com หรือ เอเยนซี่ภายใน 30 วันก่อนวันหมดอายุ

2. ถ้าผู้จัดจำหน่ายมีคะแนนสะสมส่วนตัวตั้งแต่ 500 พีวี หรือ มากกว่าภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของการเป็นผู้จัดจำหน่าย
บริษัทจะต่ออายให้อัตโนมัติอีก 12 เดือน นับจากวันหมดอายุ

3. ถ้าผู้จัดจำหน่ายไม่ได้ปฏิบัติตามกฎข้อ 1 หรือ ข้อ 2 การเป็นผู้จัดจำหน่ายจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในช่วงระยะเวลา 30 วัน
หลังจากวันหมดอายุ โดยที่ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นผู้จัดจำหน่ายจะสิ้นสุด เมื่อถึงวันหมดอายุของการเป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งผู้จัดจำหน่ายเก่าที่สิ้นสุด
การเป็นผู้จัดจำหน่ายในลักษณะดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้ทำการสมัครเข้าเป็นผู้จัดจำหน่ายใหม่ของซูเลียนได้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ