เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีความตั้งใจจริง และมุ่งมั่นในการเสริมสร้างให้คนในสังคมมีสุขภาพแข็งแรง

มีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ผู้คนในสังคมด้วยสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

นอกเหนือไปจากการนำสินค้าที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่าย หรือกระทั่งการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับสมาชิกแล้ว

เหนือสิ่งอื่นใดที่บริษัทให้ความสำคัญคือ ความซื่อสัตย์ และยุติธรรมต่อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าซูเลียน

 

วิสัยทัศน์ คือ เป็นเครือข่ายที่ร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้มากที่สุด เพื่อสร้างสินค้าและสังคมที่มีคุณภาพ รายได้ที่ยั่งยืนให้ทรงคุณค่า

และดำรงอยู่ตลอดไป

 

ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูเลียน

 • สร้างคุณค่าด้วยสินค้าคุณภาพระดับ Top Class แต่ราคาจับต้องได้ทุกครัวเรือน โดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้า
  พัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่เสริมสุขภาพจากส่วนประกอบธรรมชาติ, นำเสนอสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
  ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าซูเลียนทั้งในแบบ Offline และ Online
 • สร้างคุณค่าด้วยการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงของบริษัท ด้วยการลงทุนสร้างอาคารที่ทำการ และหอประชุม
  ที่มีศักยภาพในการรองรับนักธุรกิจซูเลียนกว่า 8,000 ท่าน

 • สร้างคุณค่าด้วยการอบรมวิชาชีพที่เป็นไปได้ ภายใต้ความซื่อสัตย์ ด้วยแผนการตลาดที่เป็นไปได้ ไม่เกินจริง
  และมีนักธุรกิจซูเลียนประสบความสำเร็จมากมาย
 • สร้างคุณค่าด้วยมูลค่าจากผลลัพธ์ของการทำงานทุ่มเทจากนักธุรกิจซูเลียน

 

ดังนั้นบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด จึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่เน้นเรื่องการพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ การพัฒนาการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้หลากหลาย การสร้างนักธุรกิจซูเลียน และทีมงานให้แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาการใช้ระบบการจัดส่งสินค้าให้ทันสมัย และการใช้ระบบคอมพิวเจอร์ในการบริหารผลตอบแทนนักธุรกิจซูเลียน การพัฒนานักธุรกิิจซูเลียนอย่างต่อเนื่อง

การหาช่องทางใหม่ เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก และการเพิ่มช่องทางการสำรวจความพึงพอใจสินค้า และบริการอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถ

บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท และสามารถเป็นเครือข่ายที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับนักธุรกิจได้