จรรยาบรรณซูเลียน

จรรยาบรรณซูเลียน

กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ ซูเลียน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง...ปกป้องสิทธิประโยชน์ของคุณ การเป็นสมาชิกซูเลียน คือ โอกาสทางธุรกิจอันมีค่าที่ให้หลักประกันความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาว นี้เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมสมาชิกซูเลียนทุกคน ต่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันเพื่อ พิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของตัวคุณเองและสมาชิกซูเลียนทุกคน

ข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจซูเลียน

1. พึงยึดมั่นในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ” สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบจะนำสู่การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

2. อย่าชักชวนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเป็นสมาชิก

ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความรับผิดชอบด้านการเงินและผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน

3. อย่าพูดเกินจริงถึงรายได้ที่จะได้รับจากซูเลียน

จงแสดงแผนการขยายงานและแผนการตลาดของซูเลียนอย่างชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งชี้ให้เป็นว่าธุรกิจซูเลียนคือ โอกาศในการเสริมสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายนำมาซึ่งรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือการทำงานด้วยความมานะพยายามและความตั้งใจจริง

4. อย่าขายตัดราคา

จงขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแคตตาล็อคอย่างเคร่งครัด การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้รับอย่างเต็มที่อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆและจะก่อให้เกิดความสับสนต่อวงจรการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

5. ห้ามวางขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า หรือ สถานที่ที่เป็นการจงใจในการวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคซึ่งมิใช่เป็นสมาชิกซูเลียน
ทั้งนี้เนื่องจากระบบขยายงานของบริษัทฯ เป็นการขายตรงหลายชั้นซึ่งส่งเสริมการขายด้วยวิธีการแนะนำให้กับผู้มุ่งหวังเป็นหลัก การขายในสถานที่ดังกล่าวจะเป็นการทำลายระบบที่ถูกต้องในการขยายงาน
และกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นอีกด้วย

6. อย่าพูดเกินจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

จงชี้แจงเรื่องของผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริง และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ และเหนือสิ่งอื่นใด
การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือ ได้รับผลดีที่สุดในการแนะนำ

7. อย่าทอดทิ้งลูกค้า

จงบริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ เยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่องแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า พร้อมทั้งหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามให้ลูกค้าไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ด้วยการมอบบริการที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

8. ชักชวนเข้าร่วมธุรกิจ เมื่อคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบ

จงให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาและแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่บุคคลในสายงานของคุณ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรม และจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน

9. อย่าพยายามเปลี่ยนหรือชักชวนผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน

จงเคารพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสายงานแต่ละสาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในแผนการขายและแผนการตลาด รวมทั้งการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกจากสายงานหนึ่งเพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและเป็นผลเสียโดยรวมต่อวิถีทางที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ

10. อย่าอาศัยเครือข่ายของสมาชิกเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ซูเลียน

จงมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ซูเลียนซึ่งมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ สมาชิกซูเลียนดำรงสถานภาพในฐานะหุ้นส่วนสมาชิก
ดังนั้นสมาชิกตองไม่ช่วงชิงหรือตัดรวงผลประโยชน์จากความรู้หรือการติดต่อสมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นๆในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ซูเลียนเด็ดขาด

11. อย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์

การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้สมาชิกในสายงานสำรองผลิตภัณฑ์ไว้มากกว่าจำนวนที่ขายได้ในแต่ละเดือนเพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบปิรามิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

12. อย่าละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์ซูเลียน หากสมาชิกต้องการใช้ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของบริษัทฯโปรดขออนุญาตพร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

13. การโอนสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกซูเลียน

- สมาชิกสามารถโอนสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกซูเลียนให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ผู้รับโอนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของการสมัครสมาชิกใหม่ทุกประการ
- ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพสมาชิก จะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนและบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้นทั้งนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรสมาชิก
- การโอนสถานภาพเป็นสมาชิก สามารถโอนให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเท่านั้น
- ในการโอนสิทธิ์นั้น ผู้รับโอนจะได้รับตำแหน่งสูงสุดไม่เกิน ตำแหน่งผู้บริหารการขาย (SE)
- การโอนสิทธิ์นั้นผู้รับโอนจะได้รับสิทธิ์เฉพาะเครือข่าย (ดูรายละเอียดจากแผนการตลาด)

14. การต่ออายุสมาชิก บริษัทฯ จะต่อให้โดยไม่คิดค่าต่ออายุ หากแต่สมาชิกท่านนั้น ๆ ต้องมียอดขายไม่ต่ำกว่า 2000 PV ใน 1 ปี

15. บริษัทฯ จะแจ้งวันหมดอายุใน Statement

16. กรณีเสียชีวิต

กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต บริษัทฯ จะทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้รับพินัยกรรมที่ระบุไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้รับพินัยกรรมจะดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิม และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ที่เสียชีวิตทุกประการ

17. การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกซูเลียน บริษัทฯ จะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิก เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งมากกว่า ดังนี้

 • 17.1 สมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
 • 17.2 กรณีที่สมาชิกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หรือแผนการตลาดอย่างบิดเบือนอย่างร้ายแรงและไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่นๆ
 • 17.3 กรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น
 • 17.4 กรณีที่ฝ่าฝืนกฎบ่อยครั้ง ทั้งนี้การเพิกถอนจะสมบูรณ์ได้เมื่อฝ่ายมติคณะกรรมการผู้บริหารองค์กรสมาชิกแล้ว
  (การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว
  หรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิ่มถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทาบเป็นลายลักษณ์อักษร)

18. การกระทำของสมาชิกอันจะนำไปสู่มาตรการการลงโทษ

 • สมาชิกฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัทฯ
 • สมาชิกได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • สมาชิกกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบการ
 • สมาชิกได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสมาชิก หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
 • สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกมีการกระทำที่แตกต่างไปจากแผนการตลาดของบริษัทฯ หรือการกระทำที่มุ่งให้เกิดรายได้โดยผิดไปจากระเบียบของบริษัทฯ
 • สมาชิกมีการกระทำที่ไม่โปร่งใสหรือส่อไปในทางทุจริตหรือมีพฤติการณ์ขายคะแนน (ที่ใช้ในการคำนวณตำแหน่งหรือรายได้)
 • สมาชิกมีการกระทำหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดจำหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้าซูเลียน

19. มาตรการลงโทษ

1. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ล็อครหัส (หมายถึงไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมที่อนุญาตตามกฎหมายเลข 1 ของสัญญาแต่งตั้งตัวแทน) ชั่วคราวหรือถาวรตามแต่ฐานความผิด
3. ปลดออกจากการเป็นสมาชิกโดยไม่จ่ายผลประโยชน์ทั้งปวง
4. ยกเลิกสัญญาโดยยังคงจ่ายผลประโยชน์ตามสิทธิ
5. ยกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนโดยไม่จ่ายผลประโยชน์ทั้งปวง
6. ไม่อนุญาตให้โอนย้ายผู้จัดจำหน่าย
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลดสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อบริษัทฯ พิสูจน์ได้หรือมีเหตุอันสมควรเชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ 17
โดยสมาชิกที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัท)


มาตรการลงโทษนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษ โดยวิธีใดตามดุจพินิจ ****กฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม****

 

สำคัญมากโปรดอ่าน

รายละเอียดปลีกย่อย ท่านสามารถศึกษาดูได้จากหนังสือ marketing plan คู่มือดำเนินธุรกิจของบริษัท ซูเลียน

1. สมาชิกอย่า!! จ่ายเงินให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนล่วงหน้า ซึ่งขณะนั้นคุณยังไม่ได้รับสินค้า
2. การซื้อสินค้าทุกครั้งท่านต้องได้รับบิล ZT-2, ZT-24 จากบริษัทฯ ถ้าหากไม่ได้รับบิลจากเอเยนซี่ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯหากเกิดการผิดพลาด
กรณีที่ท่านไม่ได้รับโบนัสหรือคะแนน (PV) ไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น

3. ห้ามโฆษณาสินค้าของบริษัทฯเกินจริง ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายให้นำชื่อของบริษัท ซูเลียน(ประเทศไทย) จำกัด และเลขที่ อย. และเลขที่ใบอนุญาตโฆษณา
หรือเอกสารใดๆ ที่ทางรายการออกให้นำไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างเด็ดขาด หากท่านทำการละเมิดสิทธิ์โดยใช้เลขที่ อย.ของบริษัทฯ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นท่านจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

เรียนรู้วิธีใช้ ZT-2, ZT-24

เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกผู้จัดจำหน่ายในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งท่านจะต้องได้รับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าจากเอเยนซี่


- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ZT-2) หมายถึง ใบเสร็จรับเงินที่ทางเอเยนซี่จะออกให้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ของทุกเดือนถัดไปตามบิลที่ท่านซื้อสินค้าจากเอเยนซี่นั้นๆ
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ZT-24) หมายถึง ใบเสร็จรับเงินที่ใช้บันทึกยอดขายเพิ่มเติมของสมาชิกที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ไปจนถึงการปิดยอดขาย
ภายหลังการตรวจสอบยอด FINAL CHECK SALE แล้วจนถึงการปิดยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละเดือน

ข้อควรจำสำหรับผู้จัดจำหน่ายทุกท่าน

1. ในกรณีที่ท่านไปซื้อสินค้าทุกครั้งท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รหัสสมาชิก ให้ถูกต้องชัดเจนทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองในการเช็คยอดขายเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หากยอดขายของท่านผิดพลาด ท่านสามารถนำบิลนั้นๆ มาแสดงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับทางบริษัทฯ

2. ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าหากชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับรหัสสมาชิกในใบเสร็จรับเงิน หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อท่านได้ในกรณีเร่งด่วน ทางบริษัทฯ จะถือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นหลัก

3. การสมัครสมาชิก ในการกรอกใบสมัครทุกครั้งจะต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ให้ชัดเจนหากมีการสมัครซ้ำซ้อน ทางบริษัทฯจะถือเอารหัสที่ถูกต้องและจะยกเลิกรหัสหลังโดยที่ทางบริษัทฯไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

4. การต่ออายุบัตรสมาชิกหากผู้จัดจำหน่ายซื้อสินค้าครบ 2,000 คะแนนในเวลา 1 ปี ทางบริษัทฯ จะต่ออายุบัตรสมาชิกให้กับท่านโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สมาชิกซื้อสินค้าตลอดปีไม่ถึง 2,000 คะแนน ท่านจะต้องขอแบบฟอร์มต่ออายุกับทางเอเยนซี่ใกล้บ้านท่าน โดยชำระเงินค่าต่ออายุบัตรสมาชิกเป็นเงิน 125 บาท

5. เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินโบนัส ขอแนะนำท่านไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ พร้อมกับแจ้งเลขที่บัญชีมายังบริษัทฯถึงฝ่ายบันทึกข้อมูล

สิทธิผู้บริโภคในการเลิกสัญญาและการคือสินค้าอุปโภค บริโภค

1. เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายอิสระ (ใบจองสินค้า ZT-9) หรือซื้อสินค้าจากเอเยนซี่และเปิดบิลใบกำกับภาษี (ZT-2) แล้วมีประสงค์จะคืนสินค้า
1.1 แจ้งความประสงค์คือหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากวันซื้อที่ระบุในบิล
1.2 บริษัทฯรับคือสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100%
1.3 หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมบริษัทฯ หักค่าเสื่อมและคืนตามจริง
1.4 เปลี่ยนหรือคืนสินค้า ณ สถานตามหัวบิล