เงื่อนไขของการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกซูเลียน

การสมัครเป็นนักธุรกิจซูเลียน

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด มีลักษณะของการสมัครเข้าร่วมธุรกิจเพียงแบบเดียว ทุกคนที่สมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบใดจะมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
สามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุในคู่มือนักธุรกิจทุกประการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการดำเนินธุรกิจซูเลียน และแผนธุรกิจของทางบริษัททุกประการ
 • ค่าสมัครเป็นนักธุรกิจซูเลียน 250 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง แสกน/ถ่าย
  และอัพโหลด ลงบนหน้าสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ซูเลียน 
  สำหรับชาวต่างชาติ อัพโหลดสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครเท่านั้น แสกน/ถ่าย
  และอัพโหลด ลงบนหน้าสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ซูเลียน 
  หากท่านมิได้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้บริษัทฯ ท่านก็จะยังไม่ได้รับการโอนโบนัส
  (หากมีโบนัส บริษัทฯ จะยังเก็บโบนัสของท่านไว้ และโอนให้ในรอบการจ่ายโบนัส
  เมื่อท่านได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาแล้วเท่านั้น) 

สำหรับนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20), สำเนาบัตรประชาชน
  แสกน/ถ่าย และอัพโหลด ลงบนหน้าสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ซูเลียน  (ท่านจำเป็นต้องรวมรูปภาพสำเนาทั้ง 3 ภาพอยู่ในไฟล์เดียวกัน)

 2. สำนาสมุดบัญชีธนาคารบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด แสกนและอัพโหลด ลงบนหน้าสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ซูเลียน
หมายเหตุ : สมัครได้ 1 คน ต่อ 1 รหัสเท่านั้น


กรุณาคลิกลิ้งด้านล่าง เพื่อทำการสมัครสมาชิกตัวแทนจำหน่ายซูเลียน และโปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ตามที่บริษัทกำหนดไว้
https://zhulianshopping.com/plugin/customer/register