เงื่อนไขการใช้งาน

 

เงื่อนไขการใช้งาน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานของ Zhulianshopping.com และสินค้าและการบริการที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คำว่า “เรา” “พวกเรา” “ZHULIAN” “Zhulianshopping.com” หมายถึง บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด และคำว่า “คุณ” “ของคุณ” กล่าวถึงผู้จัดจำหน่าย

 

 

การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

 

ข้อกำหนดการใช้งานปัจจุบันมีผลบังคับใช้ แต่อาจมีการปรับแก้ไขได้ กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างระมัดระวังก่อนการเข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้ เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ จะถือว่าคุณยอมรับภาระที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดการใช้งานในปัจจุบนหรือหรือเมื่อมีการแก้ไขและยอมรับว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับพวเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากหลังจากที่ได้อ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และคุณไม่เห็นด้วย คุณจะต้องหยุดการใช้งานของเว็บไซต์นี้

 

 

กฎหมายที่บังคับใช้

 

เนื้อหาและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือตีความข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยสำหรับพลเมืองไทย และ/หรือผู้อยู่อาศัยถาวร

 

 

วัตถุประสงค์ในการใช้

 

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ธุรกิจและการค้า ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี

คุณควรพูดคุยผู้ปกครองของคุณหรือผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ และขออนุญาตพวกเขาในการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

 

 

ข้อสงวนสิทธิการใช้งานและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล เนื้อหาและการให้บริการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ จะให้ห้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” เราไม่รับประกันหรือการันตีความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ เนื้อหาหรือวัสดุ และขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบจากข้อผิดพลาด ละเว้นและ / หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลคำชี้แจงเนื้อหาและสินค้า

 

Zhulianshopping.com จะปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขความผิดพลาด ข้อผิดพลาดการละเว้นหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ข้อมูลที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้ และข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและสินค้าคงเหลือในระบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดอนุญาตไว้ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิ์กการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ นอกจากนี้เราไม่รับประกัน ยืนยัน หรือทำการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของบัญชี หรือเว็บไซต์นี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดในส่วนของไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ หรือการก่อวินาศกรรมทางเทคนิคอื่นๆ เราไม่รับประกัน ยืนยัน หรือทำการรับรองใด ๆ ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงได้เว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือการปราศจากข้อผิดพลาด

 

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดอนุญาตไว้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดทันทีหรือความเสียหายที่เกิดตามหลัง การสูญหายหรือค่าใช่จ่ายต่างๆ รวมถึงคำสั่งซื้อที่สูญหายหรือคำสั่งซื้อที่ผิดพลาด ผลกำไรที่สูญเสียไป บัญชีสมาชิกหายไป ค่าความนิยมที่ลดลง หรือโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆสูญหายหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ และส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบนี้ขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับ:

 

 

 

       I. การเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ หรือ

 

      II. ความล้มเหลวหรือประสิทธิภาพเกิดความล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งผ่าน หรือ

 

     III. การล้มเหลวของระบบ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ การก่อวินาศกรรมทางเทคนิคอื่นๆ แแม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง ความเสียหาย การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม.

 

 

 

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
ข้อบังคับใช้ที่ไม่สามารถใช้ได้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของข้อกำหนด ซึ่งได้ถูกตีความราวกับว่าข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่เคยมีมาก่อน ข้อผิดพลาดและความล้มเหลวจากการดำเนินงานตามข้อกำหนดและบทบัญญัติที่ได้ประกาศตามข้างต้นจะไม่ถูกตีความว่าข้อกำหนดหรือบทบัญญัตินั้นถูกยกเลิก

 

 

 

 ทรัพย์สินทางปัญญา

 

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น การออกแบบทั้งหมดในส่วนของเว็บไซต์ ตัวอักษรและรูปภาพ เป็นลิขสิทธิ์ของ ZHULIAN 2019

 

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดถูกสงวนสิทธิ์ไว้ ยกเว้นสิ่งที่ได้ระบุไว้ดังนี้ ห้ามมิให้เนื้อหาต่างๆไม่สามารถคัดลอก ดาวน์โหลด จัดแสดง โพสต์

การใช้เพื่อส่งต่อหรือ ทำสำเนาทั้งหมดหรือในบางส่วน ไม่ว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม นอกจากจะได้รับความยินยอมจาก ZHULIAN

 

 

 

เครื่องหมายทางการค้า

 

ชื่อทางการค้า โดเมน ยี่ห้อ สัญลักษณทางการค้า โลโก้ คติพจน์ เครื่องหมายทางการค้า หรือ เครื่องหมายทางการบริการ ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้ชื่อ ZHULIAN ไม่ว่าจะตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือ TM เป็นเครื่องหมายการค้าหรือผลประโยชน์กรรมสิทธิ์ของบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อทางการค้า ตรายื่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คติพจน์ เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายทางการบริการที่ใช้ชื่อบริษัทอื่น แสดงอยู่ในเว็บไซต์ถือเป็นสินทรัพย์ที่ในส่วนของเจ้าของตามชื่อนั้นๆ

 


การเชื่อมโยง

 

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อจำนวนมากไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไม่จำกัด รวมถึงตัวอย่างเช่น เว็บไซต์พันธมิตรอื่น ๆ และเว็บไซต์ที่อาจให้คำแนะนำหรือสินค้าและบริการอื่น ๆ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ขายบุคคลที่สาม

 

ข้อกำหนดของการเชื่อมต่อ ไม่ได้หมายความว่าทางเราได้รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาการใช้งานหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เว็บไซต์การเชื่อมต่อเหล่านั้น คุณจะต้องรับทราบและยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ความถูกต้อง ความเป็นส่วนตัว นโยบาย ความคิดเห็นที่แสดงถึงการบริการ สินค้าขาย หรือการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่านี้ นอกจากนี้ คุณต้องยอมรับและตกลงว่า เราจะไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการพึ่งพาเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปเหล่านั้น ดังนั้นหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านี้ คุณควรติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

 

 

 

การระงับข้อพิพาท

 

ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการเงื่อนไขการใช้งานหรือการเชื่อมต่อการใช้งานในเว็บไซต์ Zhulianshopping.com ที่ไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้อย่างน่าพึงพอใจทั้ง2ฝ่าย จะถูกส่งเรื่องไปสู่การประณีประนอมหรืออนุญาโตตุลาการ

 

 

 

ห้ามให้มีการใช้โดยผิดกฎหมาย

 

ตามเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของเรารวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณต้องยืนยันว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมายหรือข้อห้ามตามกฎหมายหรือตามข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศเหล่านี้:

 

 

 

       I. ไม่มีการอัปโหลด โพสต์ อีเมลล์ หรือส่งต่อข้อมูลต่างๆที่ ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม เหยียดหยาม สร้างความลำบากใจ ละเมิดสิทธิผู้อื่น หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร หรือละเมิดข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวด้วยคำที่รุนแรงหรือแบ่งเชื้อชาติ หรือไม่สามารถยอมรับได้

 

      II. ไม่มีการอัปโหลด โพสต์ อีเมล์ หรือส่งต่อข้อมูลต่างๆที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์อื่น เอกสารหรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมา เพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการกลไกการทำงานของระบบซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือเครื่องมือการสื่อสาร

 

     III. ไม่มีการเก็บข้อมูลหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น

 

    IV.  ไม่มีการรบกวนหรือขัดขวางการให้บริการ งานบริการ หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายงานบริการ หรือไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการ นโยบายหรือกฎเกณฑ์ในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับงานบริการ

 

 

 

การยื่นคำร้อง

 

เนื้อหา ข้อมูล หรือแผนการทั้งหมดที่คุณได้ถ่ายถอดหรือโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ จะไม่ถือว่าเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวคุณเอง และถูกเผยแพร่หรือถูกใช้โดย ZHULIAN หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม รวมถึง การทำสำเนา การสื่อสาร การเผยแพร่แก่สาธารณะ การออกอากาศ การโพสต์ข้อความ การพัฒนา การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ ZHULIAN จะถูกเก็บไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ZHULIAN จะไม่รับผิดชอบต่อการตอบสนองหรือการตอบรับของข้อความที่ถูกโพสต์ไว้บนหน้าเว็บไซต์นี้

 

 

 

ความปลอดภัย

 

เราเข้าใจว่าการซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตนั้น ความปลอดภัยมีความสำคัญมากต่อคุณ เรารับรองว่าเราได้ปฎิบัติตามข้อควรระวังทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผลในการป้องกันรายการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน Zhulianshopping.com ของคุณ ดังนั้นคุณจะได้รับความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าอย่างสมเหตุสมผล

 

 

 

เมื่อคุณได้สั่งซื้อสินค้าบน Zhulianshopping.com รายการคำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการเข้ารหัสโดย Secure Sockets Layer (SSL) ซื่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัส ซึ่งการเข้ารหัสนี้ จะส่งข้อมูลผ่านไปตามอินเตอร์เน็ต รวมถึงชื่อ และที่อยู่

 

SSL จะตรวจสอบตัวตนของเซิร์ฟเวอร์และยืนยันว่าข้อความต้นฉบับมาถึงอย่างปลอดภัยที่ปลายทางนั้น

 

 

 

คุกกี้บน Zhulianshopping.com

 

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่ถูกใช้โดย Zhulianshopping.com เพื่อช่วยชี้ตัวตนของคุณ บนเว็บไซต์นี้ Zhulianshopping.com ใช้คุกกี้เพื่อการทำงาน 2 แบบ คือ สำหรับส่วนบุคคล และ การยืนยัน ในอีกนัยหนึ่ง เพื่อช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ให้เหมาะกับคุณ และเพื่อตรวจสอบว่าคุณคือใคร

 

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณหรือความปลอดภัยของคุณ

 

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เราตะหนักได้ว่า ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญต่อคุณและผู้ใช้อินเตอร์เน็ต นโยบายนี้จะระบุถึง ข้อมูลใดที่เราได้รวบรวมเก็บไว้ เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทำอย่างไร และเราป้องกันและเก็บรักษาข้อมูลนั้นอย่างไร

 

 

 

คุณจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด หากคุณไม่รักษารหัสผ่านของคุณไว้ได้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อที่ได้สั่งซื้อไว้กับทางเรา หรือให้ข้อมูลต่างๆที่คุณได้ให้ไว้ผ่านอีเมลของคุณรวมถึงรหัสผ่าน คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้อีเมลและหรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาติหรือการละเมิดความปลอดภัยที่คุณทราบ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อเท็จจริงที่ถูกส่งมายังเว็บไซต์หรือถูกส่งโดยพวกเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกระบุไว้ใน Zhulianshopping.com

 

 

 

นโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ นโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเริ่มใช้ทันทีที่มีการประกาศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ได้ประกาศ คุณยอมรับอย่างชัดเจนว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับทุกอย่าง เพื่อที่ทำตามข้อผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและอนุญาติสำหรับการเก็บข้อมูล กระบวนการ การใช้ การเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

 

กดที่นี่เพื่ออ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว