ผลประโยชน์ & แรงจูงใจ

ผลประโยชน์ แรงจูงใจ และโปรโมชั่น


1. สิทธิของผู้จัดจำหน่ายที่จะได้รับผลประโยชน์ แรงจูงใจและโปรโมชั่นนั้นจะถูกกำหนดไว้ในแผนการดำเนินธุรกิจทองคำซูเลียน
บริษัทของสงวนสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าปรับต่างๆ เป็นต้น

2. บริษัทมีสิทธิในการพิจารณาการระงับหรือการหยุดการจ่ายเงินค่าผลประโยชน์ และแรงจูงใจชั่วคราวแก่ผู้จัดจำหน่ายชั่วคราวในกรณีที่ :

  •   เป็นคดี ข้อขัดแย้งกันระหว่างผู้จัดจำหน่ายกับบริษัท หรือ
  •   เป็นคดี ข้อขัดแย้งกันระหว่างผู้จัดจำหน่ายกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่น หรือ

  •   ผู้จัดจำหน่ายกระทำความผิดหรือถูกตั้งข้อสงสัยว่าได้กรกะทำความผิดการฝ่าฝืนในกฎระเบียบ
    ข้อบังคับในแผนการดำเนินธุรกิจทองคำซูเลียน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2545 หรือกฎหมาย
    กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ดังกล่าวหรือ

  •   มีจดหมายและ/หรือการแจ้งการระงับที่ออกโดยบริษัทให้แก่ผู้จัดจำหน่าย หรือ

  •   สถานภาพการเป็นผู้จัดจำหน่ายได้สิ้นสุดลงเนื่องจากการลาออก การสิ้นสุดหรือหมดอายุ