นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า
บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด (186058-T)

ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้า ท่านมีสิทธิ์คืนสินค้าภายในเจ็ด (7) วัน โดยยึดวันที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในใบกำกับภาษีเป็นหลัก
โดยท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่

Line ID : @zhulianthailand
Tel : 02 - 983-3984  (เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)


ทางบริษัทจะยอมรับการการเปลี่ยนสินค้า ตามเงื่อนไขดังนี้:

* การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ เฉพาะภายใน ประเทศไทย
* การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ หากสินค้านั้นชำรุดหรือเสียหาย โดยต้องมีใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐาน
* การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ หากสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ เช่น ขวดมีรอยร้าว สินค้าด้านในชำรุด เป็นต้น
* การเปลี่ยนสินค้าในกรณีสินค้าที่ส่งผิด โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมและไม่ได้รับความเสียหาย และอยู่ในกล่องบรรจุสินค้าเดิม
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือประเภท ยกเว้นในกรณีที่เป็นความผิดพลาดอันเกิดจากทางบริษัทฯ แล้วไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันพร้อมเปลี่ยนให้ลูกค้า โดยอาจทำการเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นให้แทน

* ผู้จัดจำหน่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าที่จะเปลี่ยนด้วยตนเอง บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ

* บริษัทฯไม่ทำการเปลี่ยนสินค้า กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด หรือเกิดจากขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของผู้จัดจำหน่ายเอง

* การเปลี่ยนสินค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทตามความเหมาะสม ข้อกำหนดและนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทจำเป็นต้องขอใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้า

* สินค้าจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายจนกว่าทางบริษัทจะได้รับสินค้า เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทแนะนำให้   ผู้จัดจำหน่ายส่งสินค้า โดยใช้บริการจัดส่งที่ติดตามได้ และรับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น * ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง

ผู้จัดจำหน่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง และต้องรับผิดชอบจนกว่าบริษัทจะได้รับสินค้า

* ผู้จัดจำหน่ายต้องส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาที่ แผนกการตลาด ฝ่าย ECS ที่อยู่ 88 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบล ละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 11110

ผู้จัดจำหน่ายจะต้องส่งสินค้ากลับมาที่บริษัท ตามที่อยู่ระบุ ภายหลังจากที่ได้แจ้งมาทาง Line: @zhulianthailand ภายใน 3 วัน พร้อมแนบใบกำกับภาษี

* หลังจากบริษัทได้รับสินค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสินค้า และจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วันทำการ

* หลังจากได้รับการประเมินและอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับผู้จำหน่ายทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 7-10 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องจัดส่งคืน)

 

บริษัทไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า เว้นแต่กรณีได้รับการอนุมัติเห็นควรจากฝ่ายบริหาร

 

หมายเหตุ : ผู้ซื้อไม่สามารถปฎิเสธการรับสินค้าได้ หากสินค้าไม่ส่งตามวันหรือช่วงเวลาที่กำหนดโปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าก่อนที่จะทำการเปลี่ยนสินค้า

Line ID : @zhulianthailand
Tel : 02 - 983-3984  (เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)